.:Ana Sayfa:.
 .:Forum:.
 İletişim Formu
 İletişim
 Foto Galeri
 Dernek Üyelik Formu
 ANA SAYFA
 Derneğimiz
»Dernek Tüzüğü
»Genel Bilgi
»Kurucu Üyeler
»Yönetim Kurulu
»Denetim Kurulu
»Disiplin Kurulu
»Dernek Proje Ekibi
»İl Temsilcilerimiz
 Üyelik Formu
 S.Y.G.M
 SYDV Tanıtım Slaytı
 Vakıf Kodları
 İletişim Bilgileri
 İletişim Formu
 Bilgi Formu


 Fuat AKARSU (Dernek Başkanı)
 Bilal USLU (Site Yöneticisi)
 Şeyhmus ÖZMEN(Site Yöneticisi)
 Beşir ARSLAN (Proje Ekibi)
  

SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKIFLARI ÇALIŞANLARI DERNEĞİ

TÜZÜK

KÜTÜK NO: 06-065-021

DERNEĞİN ADI :


MADDE 1- Derneğin adı "SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKIFLARI ÇALIŞANLARI DERNEĞİ" dir.

Derneği tanıtmak amacıyla Logo kullanır.

DERNEĞİN MERKEZİ

MADDE 2- Derneğin merkezi Ankara'dır. Şubesi yoktur. Dernek, yurt içinde üyesi bulunan İllere Yönetim Kurulu tarafından belirlenen usule göre Yönetim Kurulu kararı ile il temsilciliği verilebilir.

DERNEĞİN AMACI

MADDE 3 - Türkiye' de 3294 sayılı yasa ile kurulan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarında çalışan personellerin katılımı ile bilimsel düşünme ve davranma yetkisine ulaşmış kişilerin aralarındaki, dayanışmayı karşılıklı eğitime, iş ve eylem birliğine dönüştürmek için kurulmuştur.

a) Vakıf çalışanlarının meslek grubu olarak tanınmasını ve etkinliğinin temin edilmesi, Derneğin amacını gerçekleştirmek üzere, benzer amaçlı derneklerden, memur, işçi ve işveren sendikalarından ve meslekî kuruluşlardan, Sivil toplum faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesini sağlamak için de bu konuda çalışmalar yapan kişi ve kuruluşlara destek vermek ve destek alınabilir, Faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapılabilir,

b) Vakıf çalışanlarının özlük haklarının iyileştirilmesi için yetkili birimlerle görüşmelerde bulunmak, Vakıf çalışanları adına, çalışanlarının sorunları ile ilgili önerileri ilgili birimlere sunmak

c) Vakıf çalışmaları ile ilgili literatür eksikliğini gidermek, yazılı ve görsel yayınlar hazırlamak ve üyelerine ulaştırmak. Dernek üyeleri arasında iletişim ve işbirliği, yardımlaşma bilgi alışverişini daha hızlı ve sağlıklı yürütülmesi bakımından internet siteleri kurulmasını, faaliyete geçirilmesini sağlamak. Kurulmuş-kurulacak internet sitelerine Dernek üyelerinin kayıt olmalarının ve hizmetlerden yararlanmalarının "Belirli usul ve şartlar dâhilinde oluşturulacak bir site yönetimi" tarafından sağlanması.

EK- Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini, gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap gibi yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak,

ç) Vakıf çalışanları arasında mesleki işbirliği ve koordinasyonu temin etmek, sosyal dayanışmayı sağlamak, kuvvetlendirmek ve güçlendirmek EK- Bu amaç için yapılan öneriler Yönetim Kurulunun onayı ile amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,

Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf, yardım sandığı, kooperatif kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, Gerekli izin alınarak derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurmak, işletilip kiraya verebilmek.

d) Seminer, konferans ve hizmet içi eğitim gibi mesleki toplantılar düzenlemek. Sosyal, kültürel, eğitime amaçlı yurt içinde ve yurt dışında seminerler düzenlenebilir, platformlar hazırlayabilir, Bu çalışmaları yapmak için üyelerinin katılımını sağlamak bunun gerçekleşmesi içinde Dernek Yönetiminin ilgili vakıf Başkanlarından yazılı onay alınması.

e-Derneğin amaçlarını gerçekleştirmek veya derneğe gelir elde etmek amacıyla taşınır ve taşınmaz mallar satın almak, kiralamak, kiraya vermek, mallar üzerinde her türlü hakları korumak, işletmeler kurmak, her türlü inşaat yapmak vb. Yönetim Kurulunun yazılı oluru ile gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinde ve yurt dışından ayni ve nakdi bağış kabul etmek. İhtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek,

f-Amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için lokal ve misafirhane açmak ve işletmek, üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisleri kurmak ve bunları tefriş etmek.

g-Dernek üyelerinin ve yakınlarının katılacağı sosyal, turistik, mesleki gözlem ve araştırma gezileri düzenlemek, üyeler arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser balo tiyatro sergi spor gezi ve eğlenceli etkinlikler vb düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak.

h-Vakıf çalışanlarına Yönetim kurulu kararı ile olağanüstü durumlarda maddi ve manevi destek sağlamak.

EK- Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek, eğitim gören çocuklarının ihtiyaçlarını karşılamak gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak,

ı-Dernek üyesi bulunan vakıf çalışanlarına hukuki yönden destek sağlamak gerektiği takdirde adli makamlarda temsil etmek,

DERNEĞE ÜYE OLMA ŞARTLARI

MADDE 4-

a- T.C. Vatandaşı olmak, Fiil ehliyetine sahip olmak ve derneğin amaçlarını benimsemek.

b- 5253 Sayılı Dernekler Kanunu ve Türk Medeni Kanununda belirtilen sürekli ve süreli hak yoksunluğu veya hak sınırlaması kapsamında kalmamak koşulu ile 294 sayılı yasa ile kurulan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarında 506 sayılı SSK kanununa ve 1475 sayılı İş kanununa tabi olarak çalışıyor olmak.

c- Dernekçe hazırlanan üyelik başvuru formunu doldurup imzalamak, sabıka kaydının olmadığını belgelemek, üyelik başvurusunun yönetim kurulu tarafından onaylanması ve kişiye tebliğ edilmesi.

d- Dernek Yönetim Kurulu, üyelik için yapılacak yazılı müracaatları en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlayıp, sonucu müracaat sahibine yazı ile duyurmak zorundadır. Hiç kimse üye olmaya zorlanamaz.

ÜYELERİN HAKLARI

MADDE 5- Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Her üye genel kurulda bir oy hakkına sahiptir. Üye oyunu bizzat kullanmak zorundadır.

ÜYELİKTEN ÇIKARILMA

MADDE 6- Dernek üyesi iken, medeni haklarını kullanma yetkisini ve dernekte üye kalma haklarını kaybedenler ve dernek tüzüğüne aykırı hareketlerinden dolayı üyelikten çıkarılma kararı verilen üyelerin üyelikleri sona erer. Yukarda belirtilen durumlardan birinin tespiti halinde, üyelik kaydı dernek yönetim kurulunca silinir. Ayrıca, Yönetim Kuruluna yazılı olarak haklı mazeretini bildirmeden yıllık aidatlarını yatırmayanlar, mesleki ahlaka aykırı harekette bulunanlar, mahkemelerce haklarında yüz kızartıcı suçtan ceza alanlar, vb yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkartılırlar. Üyelikten çıkartılacak kişinin yazılı ve sözlü savunmasının alınması zorunludur. Dernekten çıkan veya çıkartılanlar üye kayıt defterinden silinir. Dernek malları üzerinde hiçbir hak iddia edemezler. Vefat eden üyenin dernekteki kaydı silinir.

Dernek Tüzüğüne aykırı hareketlerinden dolayı üyelikten çıkarılanların genel kurula itiraz hakları vardır.

ÜYELİKTEN ÇIKMA

MADDE 7-

a-Hiç kimse derneğe üye olmaya veya dernekte üye kalmaya zorlanamaz.

b- Her üye yazılı bir dilekçe ile istifa etme hakkına sahiptir.

c- Dernek üyeleri mevzuatın tanıdığı tüm haklara eşit olarak sahiptir.

d- Her üyenin Genel kurulda oy hakkı vardır bu hakkını bizzat kendisi kullanır.

e-Genel kurul ve yönetim kurulu kararına uymayanlar, üye olma koşulunu kaybedenler, derneğin yetki ve izni olmadan derneği yükümlülük altına sokan hareketlerde bulunanlar, derneğin amacına aykırı sözlü ve yazılı beyanlarda bulunanlar, üyelik aidatlarını Yönetim Kuruluna yazılı olarak mazeretini bildirmeden yıllık aidatlarını yatırmayanlar, mesleki ahlaka aykırı harekette bulunanlar, mahkemelerce haklarında yüz kızartıcı suçtan ceza alanlar, vb yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkartılırlar. Üyelikten çıkartılacak kişinin yazılı ve sözlü savunmasının alınması zorunludur.

f-Dernekten çıkan veya çıkartılanlar üye kayıt defterinden silinir. Dernek malları üzerinde hiçbir hak iddia edemezler. Vefat eden üyenin dernekteki kaydı silinir.

TUTULMASI GEREKEN DEFTERLER

MADDE-8

a-Karar defteri, yönetim kurulu kararları, tarih ve numara sırası bu deftere yazılır. Defterin altı yönetim kurulu üyelerinin salt çoğunluğunca imzalanır.

b-Üye kayıt defteri, derneğe girenlerin kimlikleri, derneğe giriş tarihleri, aylık ve yıllık aidatları bu defterlere yazılır.

c-Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

d-Demirbaş defteri; Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.

e-İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

f- Alındı belgesi kayıt defteri; Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları bu belgeleri alan ve bu belgeleri alan ve iade edenlerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

g- Dernekte tutulması zorunlu olan defterler kullanılmaya başlanmadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir.

DERNEK GELİR VE GİDERLERİ

MADDE 9-

9.1 - DERNEK GELİRLERİ

a - Üyelik aidat ve ödentileri

b-Kişi, kurum ve kuruluşların kendi isteği ile yaptıkları ayni ve nakdi bağış ve yardımlar.

c- Derneğin amaçları doğrultusunda gerçekleştirilen hizmetlerden elde edilecek gelirler.

d-Dernekçe yapılan etkinliklerden elde edilecek gelirler.

e-Yardım toplama ile ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar.

f-Diğer gelirler

9.2 - GELİR VE GİDERDE USUL

Dernek Gelirleri alındı belgesi ile toplanır ve giderler harcama belgesi ile yapılır. Dernek gelirlerinin Bankalar aracılığı ile toplanması halinde Banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer. Alındı belgeleri ve harcama belgelerinin saklama süresi beş yıldır. Dernek gelirlerinin toplanmasında kullanılacak alındı belgeleri yönetim kurulu kararı ile bastırılır.

ÜYELERİN ÖDEYECEKLERİ GİRİŞ VE YILLIK AİDAT MİKTARININ BELİRLENME ŞEKLİ

MADDE 10- Dernek üyelerinin ödeyecekleri giriş ve yıllık aidat miktarı, genel kurul tarafından verilen yetkiyle her bir yıl için yönetim kurulu tarafından belirlenir.

DERNEĞİN ORGANLARI MADDE-11 Derneğin Organları;

11.1-GENEL KURUL

11.2-YÖNETİM KURULU

11.3-DENETİM KURULU

11.4-DİSİPLİN KURULU dur.

11.1-GENEL KURUL: Genel kurul dernek asıl üyelerinden oluşan en yetkili organdır.

11.1.1- GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ:

a- Dernek tüzüğünde gerekli görülen değişiklikleri yapmak.

b- Yönetim kurulu, denetim kurulu, disiplin kurulu ve diğer kurullarını seçmek, bu kurulların raporlarını görüşmek; yönetim ve denetim kurulunun aklanmasını kabul veya reddetmek.

c-Yönetim kurulunun hazırladığı bütçeyi görüşüp aynen veya değiştirerek kabul etmek.

d- Dernek için gerekli taşınır, taşınmaz malların edinilmesi veya bu malların elde çıkartılması konusunda yönetim kuruluna yetki vermek.

e- Derneğin Uluslar arası faaliyetlerde bulunmasına, yurtdışındaki dernek ve federasyonlara üye olmasına ve üyelikten ayrılmasına karar vermek.

f- "Türkiye" ismini alabilmek ve Kamu yararına dernek sayılma isteğinde bulunmak.

g- Dernek yönetim ve denetim ve Disiplin kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi.

h- Yönetim Kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması.

ı- Derneğin feshine karar vermek ve tasfiye şeklini belirlemek.

i- İlgili yasalarda Genel kurulca yapılması gerekli görevleri yerine getirmek

11.1.2. DERNEK GENEL KURULUNUN KURULUŞ ŞEKLİ

Kuruluş Şekli, Dernek Tüzüğüne Göre Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerden oluşur.

11.1.3. DERNEK GENEL KURULUNUN TOPLANMA ZAMANI

Genel Kurul Toplantısı ÜÇ YILDA BİR HAZİRAN ayı içerisinde yönetim kurulunca belirlenecek gün, yer ve saatte toplanır. Olağan Toplantı dışında genel kurul, yönetim ve denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine olağanüstü toplanır. Genel Kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır. Denetleme Kurulunun veya dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine yönetim kurulu genel kurulu bir ay içerisinde toplantıya çağırmazsa, denetleme kurulu ve toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin müracaatı üzerine mahalli sulh hâkimi duruşma yaparak dernek üyeleri arasında üç kişilik bir heyeti, genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

11.1.4. ÇAĞRI USULÜ

Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az onbeş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı olarak ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz. Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır. Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

11.1.5. TOPLANTININ YAPILIŞ USULÜ

Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. Kimlik belgesini göstermeyenler, belirtilen listeyi imzalamayanlar ile genel kurula katılma hakkı bulunmayan üyeler toplantı yerine alınmaz. Bu kişiler ve dernek üyesi olmayanlar, ayrı bir bölümde genel kurul toplantısını izleyebilirler.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir. Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazirun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur. Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir. Genel kurul, gündemdeki konuların görüşülerek karara bağlanmasıyla sonuçlandırılır. Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur. Mahkemece kayyım atanması veya Medeni Kanunun 75 inci maddesinin ikinci fıkrasına göre görevlendirilme yapılması halinde, bu maddede yönetim kurulana verilen görevler bu kişiler tarafından yerine getirilir.

11.1.6. TOPLANTIDA GÖRÜŞÜLECEK KONULAR

Genel Kurul Toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

11.1.7 GENEL KURULUN OY KULLANMA VE KARAR ALMA USUL VE ŞEKİLLERİ

Genel Kurulda, aksine karar alınmamışsa, yönetim ve denetim kurulu üyelerinin seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır. Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır.

Açık oylamada, genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır.

Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

11.2-YÖNETİM KURULU

11.2.1-YÖNETİM KURULUNUN SEÇİMİ VE GÖREV BÖLÜMÜ:

Yönetim kurulu, genel kurulca yapılan oylama sonucu üç yıl görev süresi ile seçilen 15 asıl ve 15 yedek üyeden oluşur. Yönetim Kurulu seçimleri gizli oyla yapılmak zorundadır. Asıl üyeliklerde boşalma olursa yönetim kurulunca bir hafta içerisinde yedek üyeler arasından birini göreve atanır. Yönetim kurulu ilk toplantısında kendi arasında görev bölümü yaparak bir başkan, üç başkan yardımcısı, bir sekreter ve bir sayman ve üyeleri belirler.

Yönetim kurulu, tüm üyelerin haberdar edilmesi şartıyla her zaman toplanabilir. Ancak ayda bir kere düzenli olarak toplanması ve görevlerine ilişkin kararlar alması ve işlemleri yürütmesi şarttır.

Yönetim kurulu, haklı neden olmaksızın üst üste üç toplantıya katılmayan üyenin yönetim kurulundan istifa etmiş sayılmasına karar verebilir. Yönetim kurulu üyeliği düşen veya istifa edenlerin yerine yedek üyeler arasından atama yapabilir. Yönetim kurulu kararları çoğunluk oyuyla alınır. Süresi biten kurul üyesi yeniden seçilebilir.

11.2.2 - YÖNETİM KURULUNUN GÖREVLERİ:

a- Derneğin amacı doğrultusunda çalışmalar yapmak, kararlar almak ve uygulamak.

b- Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemler yapmak. Gelecek dönem bütçesini hazırlayıp genel kurula sunmak.

c-Genel kurulun olağan ve olağanüstü toplantılara çağırmak ve toplantıların gündemini hazırlamak.

d-Defter ve kayıtlarının usulüne uygun olarak tutmak.

e-Mevzuat ve tüzüğe uygun olarak gerekli görülen konularda yönetmelik ve genelgeleri hazırlamak.

f-Genel kurul kararlarını uygulamak.

g-Mevzuatın ve dernek tüzüğünün öngördüğü diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

h- Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya bir kaçına yetki vermek.

11.3 DENETİM KURULU

11.3.1 - DENETİM KURULUNUN SEÇİMİ

Denetim kurulu, genel kurulca gizli oyla ve 3 yıl görev süresiyle seçilen 10 asil ve 10 yedek üyeden oluşur. Kurul ilk toplantısında kendi arasından bir başkan ve iki başkan yardımcısı ve üyeleri seçer.

11.3.2 – DENETİM KURULUNUN GÖREVLERİ

Derneğin iç denetimini mevzuat çerçevesinde yapar. En geç bir yıl aralarla derneğin iç denetimini, gelir-gider hesap ve işlemleri ile faaliyetlerinin mevzuat hükümlerine uygunluğunu ve genel kurul kararlarının yerine getirilip getirilmediğini kontrol ve tespit eder. Denetim sonuçlarını denetim kurulu karar defterine kayıt eder ve bir rapor haline getirerek yönetim kuruluna ve genel kurula sunar. Ayrıca mevzuatın verdiği diğer görevleri yapar ve yetkileri kullanır. Denetim kurulu gerektiğinde Genel Kurulu toplantıya çağırır.

11.4 DİSİPLİN KURULU

11.4.1- DİSİPLİN KURULUNUN SEÇİMİ

Disiplin Kurulu, genel kurulca gizli oyla ve 3 (üç) yıl görev süresiyle seçilen 10 asil ve 10 yedek üyeden oluşur. Kurul ilk toplantısında kendi arasından bir başkan üç başkan yardımcısı ve üyeleri seçer. Süresi biten kurul üyesi yeniden seçilebilir.

11.4.2 – DİSİPLİN KURULUNUN GÖREVLERİ

Disiplin kurulunun görevleri, Dernek Yönetim Kurulunun disiplin soruşturması açılması kararı üzerine, üyeler hakkında disiplin soruşturması yaparak disiplinle ilgili kararları ve cezaları vermek, Kanunla ve tüzükle verilen diğer yetkileri kullanmaktır.

ORGANLARA SEÇİLENLERİN İDAREYE BİLDİRİLMESİ

MADDE 12- Genel Kurulca yapılan seçimi izleyen otuz gün içinde, yönetim kurulu başkanı tarafından yönetim ve denetleme kurulları ile derneğin diğer organlarına seçilen asil ve yedek üyelerin ad ve soyadları, baba adları, doğum yeri ve tarihleri, meslekleri ve ikametgâhları dernek merkezinin bulunduğu yerin en büyük amirliğine yazı ile bildirilir.

YÖNETİM KURULUNUN YEDEK ÜYELERLE TAMAMLANAMAMASI

MADDE 13- Yönetim Kurulu üye sayısı, boşalmalar sebebiyle yedeklerinden getirilmesinden sonra, üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse; Genel kurul mevcut yönetim kurulu üyeleri veya denetleme kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır. Çağrının yapılmaması halinde üyelerden birinin istemi üzerine sulh hâkimi üç üyeyi bir ay içerisinde genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

DERNEĞİN BORÇLANMA USULLERİ

MADDE 14- Dernek, Borçlar Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerine göre yönetim kurulu, derneğin çalışmalarını ve amaçlarını gerçekleştirebilmek için dernek adına menkul ve gayrimenkul alımlarında genel kurul izniyle ileriye yönelik borçlanabilir.

YARDIM VE İŞBİRLİĞİ

MADDE 15- Dernekler, Tüzüklerinde gösterilen amaçları gerçekleştirmek üzere, benzer amaçlı derneklerden, işçi ve işveren sendikalarından ve mesleki kuruluşlardan maddi yardım alabilir.

5072 Sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, Dernekler Kamu Kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütebilirler. Bu projelerde kamu kurum ve kuruluşları, proje maliyetlerinin en fazla yüzde ellisi oranında ayni veya nakdi katkı sağlayabilirler.

DERNEĞİN HARCAMALARI

MADDE 16- Derneğin Bütün harcamaları yönetim kurulu kararı ile yapılır. Ancak ivedi durumlarda başkan, yönetim kurulunca önceden belli edilecek harcamaları kendiliğinden yapabilir. Bu şekilde yapılan harcamalar ilk yönetim kurulu toplantısında karara bağlanır. Derneğin paraları milli Bankalarda dernek adına açılacak hesaplarda saklanır. Bu hesaptan para çekmek veya bir yere para göndermek başkan veya başkan vekili ile yönetim kurulu üyelerinin çift imzası ile mümkündür. Dernek kasasında bulundurulabilecek para miktarı, ihtiyaçlar dikkate alınarak yönetim kurulunca belirlenir.

TAŞINMAZ MAL EDİNME

MADDE 17- Dernekler Genel Kurullarının yetki vermesi üzerine yönetim kurulu kararıyla taşınmaz mal satın alabilir veya taşınmaz mallarını satabilirler. Dernekler edindikleri taşınmazları, tapuya tescilinden itibaren bir ay içinde mülki idare amirliğine bildirmekle yükümlüdürler.

TEMSİLCİLİK

MADDE 18- Dernekler, gerekli gördükleri yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla temsilcilik açabilirler. Temsilcilikler, dernek genel kurullarında temsil edilemezler. Temsilciliğin adresi, yönetim kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülki idare amirliğine yazılı olarak bildirilir.

DERNEĞİN İÇ DENETİM ŞEKİLLERİ

MADDE 19- Derneklerde İç Denetim Esastır. Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya Denetim Kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. Denetim Kurulu, Derneğin, Tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplanıldığında genel kurula sunar.

TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

MADDE 20- Olağan veya Olağanüstü Toplantı gündemine konulmak, yeterli bir süre önce değişiklik önerileri yazılı olarak üyelere bildirilmek koşulu ve Genel Kurulun Kararı ile Tüzük değiştirilebilir. Tüzük değişikliği için birinci toplantıda üyelerin 2/3'ünün hazır bulunması şarttır. Bu çoğunluk sağlanamazsa ikinci toplantıda Yönetim ve Denetleme kurulları üye sayısı toplamının iki katı kadar üyenin bulunması zorunludur. Derneğin Tüzüğü toplantıya katılan üyelerin 2/3'nün oyu ile değiştirilebilir.

DERNEĞİN FESHİ HALİNDE MAL VARLIĞININ TASFİYE ŞEKLİ

MADDE 21- Dernek Genel Kurulu her zaman derneğin feshine karar verebilir. Genel Kurulun Derneğin feshine karar verebilmesi için, tüzüğe göre genel kurula katılma hakkına sahip bulunan dernek üyelerinin en az üçte ikisinin toplantıda hazır bulunması şarttır. İlk toplantıda bu çoğunluğun sağlanmaması halinde üyeler ikinci toplantıya çağırılır. İkinci toplantıya katılan üye sayısı yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Feshe ilişkin kararın toplantıda hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile verilmesi zorunludur. Derneğin feshi yönetim kurulu tarafından mahallin en büyük mülki amirliğine yazıyla bildirilir. Fesih kararı ile birlikte derneğin mal varlığının genel kurulun alacağı karar doğrultusunda tasfiyesi yapılır.

Tasfiye İşlemleri:

Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adına "Tasfiye Halinde SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKIFLARI ÇALIŞANLARI DERNEĞİ" ibaresi kullanılır.

Tasfiye kurulu, mevzuatta uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sona kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler, inceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri. Tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir. Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır. Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur. Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklama süresi beş yıldır.

HÜKÜM EKSİKLİĞİ

MADDE 22- Dernek Tüzüğünde Hüküm bulunmayan durumlarda, 5253 Sayılı Dernekler Kanunu, bu konuda hüküm bulunmayan durumlarda ise 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu hükümleri uygulanır.


  
  Tasarım ve Dizayn : Bilal USLU & Şeyhmus ÖZMEN
Copyright © 2006 - 2017  
© Hay&NS web katalogları
Bu site en iyi 1024x768 ve 1280x800 çözünürlülükte izlenir.
Sayfa Yüklenme : 1555 Saniye